ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis

คำถาม ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis ที่มีอาการ hepatic encephalopathy คือเท่าใด คำตอบ         Lactulose เป็นการรักษาหลักสำหรับ Hepatic encephalopathy โดยทั่วไปจะให้รับประทานครั้งละ 30 – 45 ml จำนวน 2-4 ครั้ง/วัน จนกระทั่งถ่ายอุจจาระเป็นลักษณะ soft stool อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับขนาดยาทุกๆ 1 – 2 วัน เพื่อให้ถ่ายเป็น soft stool 2 – 3 ครั้ง/วัน [1],[2],[3] เอกสารอ้างอิง : Micromedex Products: Please Login. (2017). Micromedexsolutions.com. Retrieved 9 […]

elixer

9 August, 2019