การใช้ calcium gluconate ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia

คำถาม     ผู้ป่วยได้รับ 10% calcium gluconate 100 ml + 5%dn/2 900 ml iv drip 50 ml/hr ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia อยากทราบว่า Calcium gluconate ที่ได้มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ             Calcium gluconate injection 10% in 10 ml, ampoule (มี Calcium gluconate 1 กรัมให้Calcium 93  mg  ซึ่งเท่ากับ Calcium  4.5 mEq  หรือ 2.25  mmol)   ขนาดยาที่ใช้ ภาวะ Hypocalcemia […]

elixer

19 August, 2019