My journey

ระยะทางจากที่พักไปที่ทำงานประจำระยะทาง 18.8 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ใกล้เคียงกับเวลาที่ใช้ในการขับรถของผมคือ 18 – 25 นาทีเลย

elixer

23 October, 2007