ยาแก้พิษจาก Paraquat

คำถามantidote ของ Paraquat poisoning คืออะไร คำตอบ Paraquat เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชในกลุ่ม dipyridil ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อมูลจาก CDC พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการ approved antidote สำหรับ paraquat[1] การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก paraquat จึงควรเน้นที่การประคับประคองผู้ป่วย โดยการเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและการให้การรักษาอาการแทรกซ้อน เช่น ตับอักเสบ หรือไตวาย เชื่อกันว่าการให้ oxygen อาจจะทำให้พิษของสาร paraquat เป็นเร็วและมากขึ้น ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับ paraquat ทางปาก ควรจะรีบทำ gastric lavage และให้ดินเหนียว Fuller’s earth (60 gm/bottle) 150 gm ผสมน้ำ 1 L ให้ทางปาก หรือให้ 7.5% bentonite 100-150 gm  หรือ  Activated charcoal […]

elixer

26 July, 2019