รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบค้นหารายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยค้นจาก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือเลขที่ใบอนุญาต ในกรณีที่พบการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน กรอกรายละเอียดการร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และพฤติกรรมที่ผู้ร้องเรียนคิดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกระทำผิด หรืออาจกระทำผิด ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส่งมาที่ 📢📢เครือข่ายเภสัชกรพิทักษ์สิทธิ์📢📢 (ในส่วนรายละเอียดผู้ร้องเรียน สภาเภสัชกรรมจะเก็บเป็นความลับ ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘) ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/

elixer

29 May, 2016

การศึกษาต่อเนื่องโดยสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกร โดยมีหัวข้อการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน และ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับร้านยา จัดทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน ระยะเวลา 1 วัน 6หน่วย การสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน 3 หัวข้อย่อย ระยะเวลา หัวข้อละ 1 วัน ตลอดหลักสูตร 3 วัน หัวข้อละ 6 หน่วย ตลอดหลักสูตร 18 หน่วย ระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 1 ครอบคลุมการประเมินจากอาการ ประวัติ การวิเคราะห์ปัญหาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 2 ได้แก่หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางยา การติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่องและการจัดทำบันทึก รวมถึงหลักการจ่ายยาตามใบสั่งยา ใช้เวลาหัวข้อละ 1 วัน สลับหัวข้อบรรยาย 2 เดือน ครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในร้านยา ติดตามสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ […]

elixer

1 November, 2015

CPE 2558

เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558. (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/139/18.PDF) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF [1.9 MB]

elixer

20 June, 2015

คะแนน Admissions 58 คณะเภสัชศาสตร์

ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 23001.25 20927.5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24921.25 20738.75 มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 22285 20642.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 21100 20470 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21637.5 20173.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20858.75 20057.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20882.5 20008.8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22624.6 19910 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20748.75 19800 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20957.5 19771.25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20180 19626 มหาวิทยาลัยนเรศวร […]

elixer

6 June, 2015
1 2 3 4 10