ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Joulie’s solution

คำถาม อยากทราบว่าข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร คำตอบ จากข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution มีตัวยาสำคัญที่เหมือนกัน คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/ dibasic ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) คือ1. มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ Hypophosphatemia มีขนาดการใช้ คือ ให้รับประทานสูงสุดถึง 100 mmol/วัน2. […]

elixer

2 September, 2019