การใช้ prednisolone ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis

คำถาม การใช้ prednisolone(5) 12 tab q 12 hr ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ จากแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556(1) ได้แนะนำให้ใช้ corticosteroid ในผู้ป่วยทุกราย โดยแนะนำ Prednisolone ขนาด 40-60 mg/day นาน 2-4 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 30 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 15 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 5 mg/day นาน 1-2 สัปดาห์(โดยเริ่มให้ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการรักษา)  ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล Uptodate(2) ที่ได้แนะนำยาในกลุ่ม corticosteroid สำหรับใช้รักษาอาการ TB meningitis ได้แก่  Prednisolone […]

elixer

26 August, 2019