Rational Drug Use (2)

หลังจากดูสไลด์ที่อาจารย์พิสนธิ์แชร์ + อ่านบันทึกของน้อง Dewy ก็เลยรู้ว่าเขียนตกเรื่องสำคัญไปซะครึ่งนึง ก็เลยเขียนต่ออีกตอนให้ครบดีกว่า บัญชียาหลักแห่งชาติมีคุณสมบัติเด่นๆ ดังต่อไปนี้ Evidence – based ยาในบัญชีคือยาที่หลักฐานทางวิชาการสนับสนุนเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ยาบางตัวที่อยู่นอกบัญชีอาจมีสาเหตุมาจากการขาดหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุน Risk ยาในบัญชีคือยาที่มีสัดส่วนของประโยชน์ต่อโทษของยาสูง ยาบางตัวที่อยู่นอกบัญชีอาจมีสาเหตุมาจากมีผลข้างเคียงจากยาสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ หรือมีสัดส่วนของประโยชน์ต่อโทษของยาต่ำนั่นเอง Cost ราคายาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการคัดเลือกยา ในบัญชีมีทั้งยาถูกและยาแพง ยาบางตัวที่อยู่นอกบัญชีก็มีราคาถูกกว่ายาในบัญชี (สังเกตุได้จาก ISafE score ด้านล่างที่ไม่มีการนำ cost มาคิดคะแนนเลย ) ในบัญชีต้องมียาพอเพียงสำหรับใช้รักษา และไม่มีรายการยาซ้ำซ้อน

elixer

20 January, 2012

Rational Drug Use

วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังบรรยายเรื่อง Rational Drug Use หรือ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้จัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้โรงพยาบาลรัฐทั้งประเทศใช้เป็นแนวทางเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล สรุปได้ประมาณนี้

elixer

19 January, 2012