การร่วมพัฒนา HIS แบบ Open Source

โปรแกรมระบบโรงพยาบาลมีความจำเป็นต่อการดำเนินการของโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน เพราะช่วยให้การจัดการข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้การคิดคำนวณ ค่าใช้จ่าย การทำสถิติต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น การได้โปรแกรมระบบโรงพยาบาลมาใช้ เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ ได้จากการพัฒนาโปรแกรมเอง หรือ การซื้อโปรแกรมมาใช้ ซึ่งโดยปกติ ระบบโรงพยาบาลมักจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5-6 ปี ก็จะล้าสมัย ไม่ตอบสนองความต้องการใหม่ ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย ฯลฯ ทำให้โรงพยาบาลต่างๆต้องจัดหาโปรแกรมใหม่ทุกๆ 5-6 ปี ซึ่งราคาของโปรแกรมระบบโรงพยาบาลในปัจจุบัน จะอยู่ที่ 25-75 ล้านบาท จากเดิมเมื่อ 5 ปี ก่อน ราคาอยู่ในช่วง 12-30 ล้านบาท และคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า ราคาอาจขยับขึ้นไปเป็น 50-150 ล้านบาท การขยับของราคาโปรแกรมระบบโรงพยาบาลซึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางเลือกการพัฒนาโปรแกรมใช้เอง กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ภาษาที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่ง่ายขึ้น และแนวทางทฤษฎี Object Oriented […]

elixer

15 November, 2010

รหัสมาตรฐานยา: บูรณาการสารสนเทศยาเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

รหัสมาตรฐานยา 24 หลักเป็นการกำหนดรหัสให้กับยาทุกตัวในประเทศไทยทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ เพื่อนำข้อมูลมาใช้บูรณาการการดูแลผู้ป่วย กำหนดทิศทางการใช้ยาของประเทศ เนื้อหาของ session นี้จะออกไปทางเทคนิคเกี่ยวกับความหมายของรหัสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากเอกสารของคณะทำงาน แต่ส่วนที่น่าสนใจคือตัวอย่างการนำไปใช้ใน Antidote Project Antidote Project มีที่มาจากการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ หรือเกิดพิษจากการได้รับยาเกินขนาด ซึ่งขาดแคลนมากเพราะมีไม่ถึง 10 คนในประเทศไทย ทางผู้พัฒนาจึงสร้างระบบ teleconsult ขึ้นมาให้แพทย์ทั่วไปได้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบวิดีโอ หลังจากปรึกษาแล้ว ยังสามารถค้นหาได้ว่าโรงพยาบาลใดที่อยู่ในรัศมี xx กิโลเมตร (กำหนดระยะได้) มียาต้านพิษที่ต้องใช้ โดยตัวโปแกรมเป็นการสร้างเลเยอร์มาครอบกูเกิลแมป เมื่อคลิ๊กที่จุดในแผนที่จะมีการแสดงจำนวนยาคงคลัง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบคลังยา หลังจากส่งคำขอเบิกยาที่โปรแกรม ตัวโปรแกรมจะมีการส่ง SMS ไปยังผู้รับผิดชอบคลังยา เพื่อทำการยืนยันการเบิกยา และตัดยอดในระบบ (ระบบคงคลังจะมีการเชื่อมต่อกับองค์การเภสัชกรรม เมื่อจำนวนยาลดลงถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม ทางองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการส่งยามาเติมให้อัตโนมัติ) ผู้พัฒนาคือ ภก.ไตรเทพ ฟองทอง บอกว่าระบบนี้เป็นการประยุกต์นำเครื่องมือฟรีในอินเทอร์เน็ตมาผนวกเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาโปรแกรมแนวนี้ออกมาได้อีกหลายตัว (จริงๆ มีอีกโปรแกรมที่เป็นการนำ pivot chart มาแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาของหน่วยบริการย่อย แต่ยังเป็นแค่ mock up […]

elixer

15 November, 2010

Health Information Exchange Interoperable Standard and HL7

บรรยายโดย รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ และ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล HL 7 เป็นมาตรฐานของชุดข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลที่ใช้กันในระดับนานาชาติ HL7 ออกมาเพื่อช่วยเรื่อง interoperatability เพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ ต้องมีการสื่อสารกับผู้อื่น Stake holder ควรออกมาตกลงเรื่องนี้ว่าจะใช้มาตรฐานใด ซึ่งในไทยตอนนี้ได้มีนักวิชาการจาก Nectec เข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้ว โดยช่วยเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล และการเข้ารหัสเข้อมูล มาตรฐานของไทยจะเป็นการผนวกรวมหลายมาตรฐานของนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ได้ใช้เพียงแค่ HL7 ตัวเดียว ตอนนี้กำลังมีการ implement กับสองโปรแกรมในสองจังหวัดคือ นนทบุรีกับร้อยเอ็ด โดยสร้าง data conversion tool มาช่วยแปลงข้อมูลเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันทำ OpenEHR ที่เป็นการ Open Source กระบวนการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อสร้าง Dream Ecosystem สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ session นี้แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานช่วยให้งานที่ยากๆ ง่ายขึ้น และดำเนินการได้ไวขึ้น แต่เรากลับไม่ค่อยเห็นการร่วมมือกันแบบนี้ได้บ่อยนัก เพราะมักจะเกิดเหตุการณ์เกี่ยงกันทำงาน แต่แย่งกันเอาหน้า

elixer

14 November, 2010

การพัฒนา IT ในโรงพยาบาล

ปัญหาในปัจจุบัน การบันทึกในหลายส่วนที่ยังคงเป็นการบันทึกด้วยลายมืออยู่ ทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด (Illegible hand writing) มีเอกสารแบบฟอร์ม และเช็คลิสต์ให้ทำมากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ยุ่งอยู่กับงานเอกสาร ไม่มีเวลาไปให้บริการผู้ป่วย ความผิดพลาดจากตัวบุคคลยังพบได้ในทุกจุด (Human error) ข้อมูลที่มีอยู่นำมารวมกัน และนำไปใช้ต่อได้ยาก ความช่วยเหลือจากฝ่าย IT โรงพยาบาลมีน้อยมากจนถึงไม่มี ทุกครั้งที่มีเช็คลิสต์ใหม่เพิ่มมา จะมีพยาบาลลาออก การใช้หุ่นยนต์จัดยา (Pharmacy robot) จะช่วยลดความผิดพลาดของการจัดยา และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเภสัชกรมาเช็คยา ทำให้เภสัชกรมีเวลาไปดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้น ถ้ามองในระยาวค่าตัวหลักสิบล้านของ robot จะถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงเยอะ ประโยชน์ของการนำ IT มาใช้ ลดงานกระดาษ เพราะยิ่งเขียนน้อยลง ยิ่งทำให้ audit ได้ง่ายขึ้น ลด trancribing error ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด จาก National Healthcare Quality report พบว่า Netherland มีระบบโดยรวมดีที่สุดในโลก ในขณะที่อเมริกาอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าประเทศในยุโรป Obama จึงต้องทำ Healthcare reform ระบบช่วยเหลือในการสั่งยาที่ห้ามสั่งยาที่เกิด […]

elixer

14 November, 2010

Semantic Web and Health IT

บรรยายโดย นพ.วรรษา เปาอินทร์ Semantic web คือ Internet environment ยุคใหม่ (3.0) ที่มีการจัดการข้อมูลให้ computer friendly ให้คอมพิวเตอร์คุยกันเองได้ง่ายขึ้น ทำให้เราค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้จากกูเกิ้ลครับ (อาจารย์เค้าบรรยายไว้ละเอียด แต่ผมอยากเน้นในส่วนของ Healthcare) ในทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในเรื่องต่อไปนี้ Terminology, SNOMED CT คือการให้รหัสแทนโรคและอาการต่างๆ ที่ละเอียดกว่า ICD 10 ตอนนี้มีศัพท์อยู่ 336,170 คำ แต่เนื่องจากมันเกิดก่อน semantic web ทำให้โครงสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องมีการทยอยปรับโครงสร้างให้เข้ากับมาตรฐาน UMLS: เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ และ Bioinformatic ที่คุ้นเคยกันดีก็คือ Pubmed Foundation Model of Anatomy: Ontology ของร่างกายมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาของแพทย์ การวิจัยทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วย Scenario ของการใช้ประโยชน์จาก Semantic Web ผู้ป่วยตรวจเจอก้อนเนื้อที่เต้านม […]

elixer

14 November, 2010
1 2