trainee assignment

วันนี้รื้อสมุดโน้ตเล่มเก่าเจอ จดเก็บไว้ เดี๋ยวน้องมาฝึกงานหาไม่เจอ SOAP case – 2 เคส ให้เลือกมานำเสนอ 1 เคสพร้อมกับ journal club Journal club – 1 เรื่อง ให้สรุปมาคร่าวๆ 1 – 2 หน้า A4 เลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับเคสที่นำเสนอ ADR monitoring – 1 เคสพร้อมประเมิน DIS – ตอบคำถามคนละ 1 คำถาม Academic in service – ให้ความรู้บุคลากร 1 เรื่อง (ทำเป็นกลุ่ม)

elixer

2 December, 2010