ยุงที่กัดผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะถ่ายถอดเชื้อไปยังผู้อื่นโดยการกัดได้หรือไม่

คำถาม ยุงที่กัดผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะถ่ายถอดเชื้อไปยังผู้อื่นโดยการกัดได้หรือไม่ คำตอบ การถูกยุงกัดจากยุงที่กัดผู้ติดเชื้อ HIV จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากเชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในเซลล์ของยุง ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในยุงได้ ยุงจึงไม่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งทราบได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อเอชไอวีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในยุงได้ และปากยุงมีขนาดเล็กมาก เวลากัดคน มักจะไม่มีเลือดติดอยู่ องค์กร BuddyStation โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการถูกยุงกัดจากยุงที่กัดผู้ติดเชื้อ HIV เป็นปัจจัยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เนื่องจากเชื้อเอชไอวีขยายพันธุ์ในตัวยุงไม่ได้ ยุงจึงไม่เป็นพาหะ เชื้อเอชไอวีขยายพันธุ์ได้เฉพาะใน CD4 ของคนและลิงชิมแปนซีเท่านั้น ยุงที่ดูดเลือดของคนหนึ่งไปแล้ว จะไม่ปล่อยเลือดของคนนั้นไปให้อีกคนหนึ่ง ยุงจะดูดต่อไปเลย ซึ่งไม่เหมือนกับเข็มฉีดยา เมื่อถอนเข็มออกจากร่างกาย เลือดจะไหลมาอยู่ที่ท่อเข็ม เมื่อใช้เข็มร่วมกัน เลือดจึงเข้าสู่ร่างกายของคนอื่นได้ น.สพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของปากยุงและธรรมชาติการดูดเลือดของยุงว่า บริเวณปากของยุงมีรูปร่างทรงแหลมเหมือนเข็มฉีดยายาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.02 มิลลิเมตร ประกอบไปด้วยท่อที่ต่อจากต่อมน้ำลาย ใช้พ่นน้ำลายเข้าไปในบริเวณที่จะดูดเลือด […]

elixer

11 August, 2019