วิธีการเตรียมและการบริหารยา Omeprazole injection

คำถาม วิธีการเตรียมยา Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding การบริหารยา Omeprazole injection ความคงตัวหลังเจือจางยาเป็นเท่าใด   คำตอบ วิธีการเตรียม Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding ในขนาด 8 mg/hr เตรียมโดยเติมตัวทำละลายที่มาพร้อมกับยา ลงในขวดบรรจุผงยา เขย่าให้ผงยาละลาย จากนั้นดูดยา Omeprazole (40mg) inj. ปริมาณ 2 amp (80mg) เจือจางใน 0.9%NSS จนได้ปริมาตร 100 ml เขย่าให้เข้ากันจะได้สารละลายความเข้มข้น 8 mg/ 10 ml (1) การบริหารยา Omeprazole ขนาด 8 mg/hr เท่ากับการหยดยาด้วยอัตรา 10 microdrop/min หลังละลายผงยาแล้วตัวยาจะมีความคงตัวประมาณ […]

elixer

21 August, 2019