Act Your Age

อ่าน Act Your Age ของ Eric Sink เขาสรุปว่าผู้ใช้สำหรับตลาดของเว็บเซอร์วิส แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ Early Adopters are risk takers who actually like to try new things. ชอบที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เป็นคนกลุ่มแรกๆ Pragmatists might be willing to use new technology, if it’s the only way to get their problem solved. ชอบใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์กับตนเอง Conservatives dislike new technology and try to avoid it. ไม่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ […]

elixer

22 May, 2008

Information R/evolution

ยังจำวิดีโอ Web 2.0 … The Machine Is Using Us กันได้หรือเปล่า ตอนนี้มีคนทำวิดีโอแนวเดียวกันออกมาอีกตัวแล้วชื่อว่า Information R/evolution ตัวนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลย ถึงแม้จะไม่ประทับใจเท่าก็เหอะ สังเกตความต่างของวิดีโอสองตัวนี้จะเห็นว่า Web 2.0 … The Machine Is Using Us ใช้ IE7 ส่วน Information R/evolution ใช้ FF2

elixer

16 October, 2007