จำนวนความต้องการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ของสถาบัน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ที่มา – คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted by elixer in cool, 0 comments

OKRs 2019

Objective 1: มีคุณสมบัติในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก และสนามใหญ่

Key Results 1: สอบผ่านเนติฯ ขาวิแพ่ง
Key Results 2: สอบผ่านทนายความภาคปฏิบัติ
Key Results 3: สอบผ่านเนติฯ ขาอาญา

Objective 2: เพิ่มความรู้ให้ตัวเอง

Key Results 1: อ่านหนังสือให้ได้ 60 เล่มต่อปี
Key Results 2: อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้ 5 เล่มต่อปี

Objective 3: ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

Key Results : วิ่งให้ได้ 500 กิโลเมตรต่อปี

Objective 4: วิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิม (วิ่งมาราธอนจบด้วยเวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง, วิ่งมินิมาราธอนจบด้วยเวลาน้อยกว่า 60 นาที)

Key Results : ซ้อมได้ตามแผนมากกว่า 90%

Objective 5: แบ่งปันความรู้ให้กับสังคม

Key Results : ทำให้บล็อกมี page views มากกว่า 15,000 page views/month

Posted by elixer in cool, 0 comments

การบริหารยา Tranexamic acid Inj.

คำถาม

Tranexamic acid (Transamin) 1 g IV q. 8 hr ต้องบริหาร slow push เป็นเวลา 10 นาที แต่เนื่องจากการบริหารยาแบบนี้ไม่สะดวก ถามว่าสามารถบริหารแบบ IV drip ได้หรือไม่

คำตอบ

จากฐานข้อมูล Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph ได้แนะนำตรงกันว่า Tranexamic acid  สามารถบริหารได้ทั้ง intravenous injection และ infusion โดยแนะนำให้บริหารในอัตรา 50 mg/min โดยความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถให้ได้คือ 100 mg/mL ซึ่งชนิดของสารน้ำที่แนะนำได้แก่ NSS, 5% glucose, Dextran 40%, Dextran 70% และ Ringer’s solution

Tranexamic acid (Transamin) มีความแรง 50 ml/ml บรรจุใน ampule ขนาด 5 ml ดังนั้นหากต้องการบริหารยา 1 g สามารถเตรียมได้ดังนี้

  • โดยนำยา 1 g (20 ml) ไปผสมในสารน้ำ 80 ml (ได้ปริมาตรรวม 100 ml) จะได้ความเข้มข้น 10 mg/ml สามารถบริหารในอัตรา 5 mL/min แบบ IV infusion
  • หรือนำยา 1 g (20 ml) ไปผสมในสารน้ำ 30 ml (ได้ปริมาตรรวม 50 ml) จะได้ความเข้มข้น 20 mg/ml สามารถบริหารในอัตรา 2.5 mL/min แบบ IV infusion

โดยการเตรียมทั้งสองแบบเป็นการให้ในอัตรา 50 mg/min ซึ่งเป็นอัตราที่แนะนำใน Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph แนะนำ

เพิ่มเติม

ในกรณีที่ให้ในการถอนฟันผู้ป่วยที่เป็นโรค Hemophilia ต้องใช้ในขนาด 10 mg/kg ก่อนถอนฟัน และให้หลังจากถอนฟันในขนาด 10 mg/kg วันละ 3 – 4 ครั้ง ให้นาน 2 – 8 วัน โดยต้องปรับขนาดตามค่า serum creatinine ในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องดังนี้

Serum Creatinine (mg/dl)     Tranexamic Acid I.V. Dosage

1.36 – 2.83        ——–>>>>   10 mg/kg BID

2.83 – 5.66      ——–>>>>    10 mg/kg daily

>5.66                ——–>>>>   10 mg/kg every 48 hours or 5 mg/kg every 24 hours

เอกสารอ้างอิง :

  1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, eds. Lexi-Comp Online. 14th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 2013.
  2. Globalrph [Internet]. UK: tranexamic acid ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2017 Oct 2]. Available from: https://globalrph.com/dilution/tranexamic-acid/

หัวข้อสืบค้น (keywords): tranexamic acid, administration

Posted by elixer in cool, 0 comments

ข้อมูลการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
  • เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  • สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือสอบไล่ได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง

(ข) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปีหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(ค) สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(ง) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(จ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในตำแหน่งตามที่ ก.ต. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับรองว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถดีและมีความประพฤติดีเป็นที่ไว้วางใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการได้

(ฉ) สอบไล่ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.ต. กำหนด และเป็นนิติศาสตรบัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) หรือได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ต. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

(ช) สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.ต. กำหนด และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ต. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและเป็นนิติศาสตรบัณฑิต

ให้ ก.ต. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม (๒) (จ) (ฉ) และ (ช) ด้วย

ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ช) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องสอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือการบัญชี และได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์นักเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วแต่กรณีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1461057653.pdf

การรับสมัครสอบ

รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Posted by elixer in Law, 0 comments
Load more